Federalno ministarstvo kulture i sporta / 2016

ID14
OsobaZora Dujmnović
Telefon033/254-100
Email[email protected]
Webwww.fmks.gov.ba
OrganizacijaFederalno ministarstvo kulture i sporta
RukovodilacDujmović Zora
StrankaHrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine
Budžet400000
Godina2016
1.1 Ima li institucija strategiju prema mladima?NE
Priloženi dokument
1.2 Ukoliko ne, postoje li aktivnosti na izradi?DA
Priloženi dokument
1.3 Je li strategija donesena na osnovu istraživanja? NE
Priloženi dokument
1.4 Koliki je budžet za provedbu strategije prema mladima/omladinske politike?0
Priloženi dokument
1.5 Postoji li izvještaj o provođenju?NE
Priloženi dokument
1.6 Jesu li omladinske organizacije učestvovale u izradi strategije prema mladima/omladinske politike?NE
Priloženi dokument
2.1 Postoje li izdvajanja za grantove omladinskim projektima iz budžeta institucije za navedenu godinu?DA
Priloženi dokument
2.1.1. Ukoliko postoje izdvajanja koji je iznos sredstava utrošen za grantove projekata za mlade iz budžeta institucije?
Priloženi dokument
2.1.2. Koji je broj podržanih projekata za mlade?
Priloženi dokument
2.2 Postoje li izdvajanja za stipendiranje učenika i studenata iz budžeta institucije za navedenu godinu?NE
Priloženi dokument
2.3 Postoje li izdvajanja za poticaj zapošljavanja mladih iz budžeta institucije za navedenu godinu?NE
Priloženi dokument
2.4 Koliki je budžetom predviđen grant za izdvajanja za mlade (sva izdvajanja za mlade)?400000
Priloženi dokument
2.5 Postoji li javni poziv za dodjelu grantova/budžetskih izdvajanja za mlade?DA
Priloženi dokument
2.6 Postoje li kriteriji u skladu sa Zakonom o mladima?DA
Priloženi dokument
2.7 Postoji li transparentna objava korisnika/ca grantova/budžeta izdvojenog za mlade?DA
Priloženi dokument
2.8 Postoji li transparentna objava korisnika/ca stipendija?NE
Priloženi dokument
2.9 Postoji li transparentna objava korisnika/ca poticaja za zapošljavanje mladih? NE
Priloženi dokument
2.10 Postoji li praćenje realizacije utroška grantova/ budžeta izdvojenog za mlade?DA
Priloženi dokument
3.1.1 Ukoliko da, ima li institucija službenika/cu za mlade?NE
Priloženi dokument
3.1.2 Unesite ime, prezime i kontakt službenika za mlade.
Priloženi dokument
3.2 Ima li službenik/ca za mlade certifikat o završenoj osnovnoj obuci za službenike za mlade?NE
Priloženi dokument
3.3 Vodi li službenik-ca/služba za mlade spisak omladinskih udruženja?DA
Priloženi dokument
3.4 Ima li službenik-ca/služba za mlade bazu svih aktera omladinskog sektora?DA
Priloženi dokument
4.1 Da li postoji vijeće mladih/omladinski savjet?DA
Priloženi dokument
4.2 Postoje li posebna izdvajanja u budžetu institucije za VM/OS za navedenu godinu?DA
Priloženi dokument
4.3 Postoji li prostor za rad VM?NE
Priloženi dokument
4.4 Je li VM uključen/o u izradu strategije prema mladima?DA
Priloženi dokument
4.5 Je li VM uključen/o u proces dodjele sredstava za mlade?NE
Priloženi dokument
5.1 Postoji li prostor za mlade /omladinski centar čiji se troškovi (su)finansiraju iz budžeta?NE
Priloženi dokument
5.1.1 Postoji li prostor za mlade /omladinski centar?NE
Priloženi dokument
5.1.2 Da li institucija vlasti (su)finansira troškove prostora za mlade/omladinskog centra iz budžeta?NE
Priloženi dokument
5.2 Postoji li godišnji program rada prostora za mlade/omladinskog centra?NE
Priloženi dokument
5.3 Ko upravlja prostorom za mlade/omladinskim centrom?-
Priloženi dokument
5.4 Je li obezbijeđen prostor za rad omladinskim udruženjima?NE
Priloženi dokument
6.1 Postoji li komisija za mlade?NE
Priloženi dokument
6.2 Jesu li su članovi komisije za mlade i predstavnici VM?NE
Priloženi dokument
6.2.1 Jesu li članovi komisije za mlade predstavnici omladinskih organizacija?NE
Priloženi dokument
6.3 Koji je broj inicijativa koji je pokrenula komisija za mlade?
Priloženi dokument
6.4 Koliko često se sastaje komisija za mlade?ostalo
Priloženi dokument
Datum kreiranja2019-09-04 09:52:04
Datum ažuriranja2019-09-27 09:25:57