Općina Ilijaš (Fazlić Akif) / 2020

OsobaEnisa Mešetović
Telefon033/ 580 - 690
Email[email protected]
Webwww.ilijas.ba
OrganizacijaOpćina Ilijaš
RukovodilacFazlić Akif
StrankaStranka demokratske akcije
Budžet14.930.000,00
Godina2020
1.1 Ima li institucija strategiju prema mladima?DA
Priloženi dokument1.1. Strategija.pdf
1.2 Ukoliko ne, postoje li aktivnosti na izradi?NE
Priloženi dokument
1.3 Je li strategija donesena na osnovu istraživanja? DA
Priloženi dokument1.3. Analiza.pdf
1.4 Koliki je budžet za provedbu strategije prema mladima/omladinske politike?495.800,00
Priloženi dokument1.4. Dokaz o budžetskim izdvajanjima za mlade.pdf
1.5 Postoji li izvještaj o provođenju?DA
Priloženi dokument
2.1 Postoje li izdvajanja za grantove omladinskim projektima iz budžeta institucije za navedenu godinu?DA
Priloženi dokument2.1. i 2.2. Dokaz o izdvajanjima, grant za mlade i stipendije.pdf
2.2 Postoje li izdvajanja za stipendiranje učenika i studenata iz budžeta institucije za navedenu godinu?DA
Priloženi dokumentokumenti/1.4. Dokaz o budžetskim izdvajanjima za mlade.pdf
2.3 Postoje li izdvajanja za poticaj zapošljavanja mladih iz budžeta institucije za navedenu godinu?NE
Priloženi dokument
2.4 Koliki je budžetom predviđen grant za izdvajanja za mlade (sva izdvajanja za mlade)?212.000,00
Priloženi dokument
2.5 Postoji li javni poziv za dodjelu grantova/budžetskih izdvajanja za mlade?DA
Priloženi dokument
2.6 Postoje li kriteriji u skladu sa Zakonom o mladima?DA
Priloženi dokument2.6. Odluka o kriterijima načinu i postupku raspodjele sredstava, grant za projekte mladih.pdf
2.7 Postoji li transparentna objava korisnika/ca grantova/budžeta izdvojenog za mlade?DA
Priloženi dokument2.10 Primjer ugovora u kome je definisano praćenje realizacije utroška sredstava.pdf
2.8 Postoji li transparentna objava korisnika/ca stipendija?DA
Priloženi dokument
2.9 Postoji li transparentna objava korisnika/ca poticaja za zapošljavanje mladih? NE
Priloženi dokument
2.10 Postoji li praćenje realizacije utroška grantova/ budžeta izdvojenog za mlade?DA
Priloženi dokument2.10 Primjer ugovora u kome je definisano praćenje realizacije utroška sredstava.pdf
3.1 Je li sistematizacijom utvrđena pozicija službenika-ce za mlade?DA
Priloženi dokument3.1. Sistematizacija radnih mjesta.pdf
3.2 Ima li službenik/ca za mlade certifikat o završenoj osnovnoj obuci za službenike za mlade?DA
Priloženi dokument3.2. Certifikat, službenik za mlade.pdf
3.3 Vodi li službenik-ca/služba za mlade spisak omladinskih udruženja?DA
Priloženi dokument3.3. Upisni list AMEKO.pdf
3.4 Ima li službenik-ca/služba za mlade bazu svih aktera omladinskog sektora?DA
Priloženi dokument
4.1 Da li postoji vijeće mladih/omladinski savjet?NE
Priloženi dokument
4.2 Postoje li posebna izdvajanja u budžetu institucije za VM/OS za navedenu godinu?NE
Priloženi dokument
4.3 Postoji li prostor za rad VM?NE
Priloženi dokument
4.4 Je li VM uključen/o u izradu strategije prema mladima?NE
Priloženi dokument
4.5 Je li VM uključen/o u proces dodjele sredstava za mlade?NE
Priloženi dokument
5.1 Postoji li prostor za mlade /omladinski centar čiji se troškovi (su)finansiraju iz budžeta?DA
Priloženi dokument5. Pravilnik o korištenju prostora za mlade.pdf
5.2 Postoji li godišnji program rada prostora za mlade/omladinskog centra?NE
Priloženi dokument
5.3 Ko upravlja prostorom za mlade/omladinskim centrom?Institucija
Priloženi dokument
6.1 Postoji li komisija za mlade?DA
Priloženi dokument6.1. Komisija za mlade.pdf
6.2 Jesu li su članovi komisije za mlade i predstavnici VM?NE
Priloženi dokument
6.4 Koliko često se sastaje komisija za mlade?ostalo
Priloženi dokument
Datum kreiranja2021-09-27 12:40:16
Datum ažuriranja2021-09-27 12:42:42