Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

#OrganizacijaGodina 
1Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko - dobojskog kantona2012
2Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko - sanskog kantona2012
3Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko - podrinjskog Kantona Goražde2012
4Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo2012
5Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo2012
6Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko - sanskog Kantona2012
7Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko - podrinjskog kantona Goražde2012
8Ministarstvo za privredu Bosansko - podrinjskog kantona Goražde2012
9Federalno ministarstvo prometa i komunikacija2012
10Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko - dobojskog kantona2012
11Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike Unsko - sanskog kantona2012
12Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke2012
13Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona2012
14Ministarstvo privrede - gospodarstva Hercegovačko - neretvanske županije/kantona2012
15Federalno ministarstvo okoliša i turizma2012
16Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo2012
17Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo 2012
18Ministarstvo zdravstva Zeničko - dobojskog kantona2012
19Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko - dobojskog kantona2012
20Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova Srednjobosanskog kantona2012