Ilidža(NiP) / 2020

OsobaAmra Bojičić
Telefon033/ 775 - 720
Emailamra.bojicic@opcinailidza.ba
Webwww.opcinailidza.ba
OrganizacijaOpćina Ilidža
RukovodilacMuzur Nermin
StrankaNarod i Pravda
Budžet49.000.000,00
Godina2020
1.1 Ima li institucija strategiju prema mladima?DA
Priloženi dokumentSTRATEGIJA PREMA MLADIMA NA PODRUĆJU OPĆINE ILIDŽA SA AKCIONIM PLANOM ZA PERIOD 2020-2024. GODINE.pdf
1.2 Ukoliko ne, postoje li aktivnosti na izradi?NE
Priloženi dokument
1.3 Je li strategija donesena na osnovu istraživanja? DA
Priloženi dokumentANALIZA REZULTATA ISTRAŽIVANJA POTREBA I PROBLEMA MLADIH SA PODRUČJA OPĆINE ILIDŽA.pdf
1.4 Koliki je budžet za provedbu strategije prema mladima/omladinske politike?698.000,00
Priloženi dokumentIZMJENE I DOPUNE BUDZETA OPCINE ILIDZA ZA 2020. GODINU.pdf
1.5 Postoji li izvještaj o provođenju?NE
Priloženi dokument
2.1 Postoje li izdvajanja za grantove omladinskim projektima iz budžeta institucije za navedenu godinu?DA
Priloženi dokument
2.2 Postoje li izdvajanja za stipendiranje učenika i studenata iz budžeta institucije za navedenu godinu?DA
Priloženi dokumentIZMJENE I DOPUNE BUDZETA OPCINE ILIDZA ZA 2020. GODINU.pdf
2.3 Postoje li izdvajanja za poticaj zapošljavanja mladih iz budžeta institucije za navedenu godinu?DA
Priloženi dokument
2.4 Koliki je budžetom predviđen grant za izdvajanja za mlade (sva izdvajanja za mlade)?521.447,00
Priloženi dokumentizdvajanja za mlade iz Budžeta.docx
2.5 Postoji li javni poziv za dodjelu grantova/budžetskih izdvajanja za mlade?NE
Priloženi dokument
2.6 Postoje li kriteriji u skladu sa Zakonom o mladima?NE
Priloženi dokument
2.7 Postoji li transparentna objava korisnika/ca grantova/budžeta izdvojenog za mlade?NE
Priloženi dokument
2.8 Postoji li transparentna objava korisnika/ca stipendija?DA
Priloženi dokumentOdluka o stipendiranju talentovanih učenika i studenata.pdf
2.9 Postoji li transparentna objava korisnika/ca poticaja za zapošljavanje mladih? DA
Priloženi dokument2.9. Dokaz.pdf
2.10 Postoji li praćenje realizacije utroška grantova/ budžeta izdvojenog za mlade?NE
Priloženi dokument
3.1 Je li sistematizacijom utvrđena pozicija službenika-ce za mlade?DA
Priloženi dokument
3.2 Ima li službenik/ca za mlade certifikat o završenoj osnovnoj obuci za službenike za mlade?DA
Priloženi dokumentCertifikat, službenica za mlade.pdf
3.3 Vodi li službenik-ca/služba za mlade spisak omladinskih udruženja?DA
Priloženi dokument
3.4 Ima li službenik-ca/služba za mlade bazu svih aktera omladinskog sektora?DA
Priloženi dokumentINFRASTRUKTURA ZA MLADE.doc
4.1 Da li postoji vijeće mladih/omladinski savjet?DA
Priloženi dokument4.1. Dokaz.pdf
4.2 Postoje li posebna izdvajanja u budžetu institucije za VM/OS za navedenu godinu?DA
Priloženi dokument4.2. Dokaz.pdf
4.3 Postoji li prostor za rad VM?DA
Priloženi dokument
4.4 Je li VM uključen/o u izradu strategije prema mladima?DA
Priloženi dokument
4.5 Je li VM uključen/o u proces dodjele sredstava za mlade?NE
Priloženi dokument
5.1 Postoji li prostor za mlade /omladinski centar čiji se troškovi (su)finansiraju iz budžeta?DA
Priloženi dokument
5.2 Postoji li godišnji program rada prostora za mlade/omladinskog centra?DA
Priloženi dokument
5.3 Ko upravlja prostorom za mlade/omladinskim centrom?Udruženje
Priloženi dokument
6.1 Postoji li komisija za mlade?DA
Priloženi dokumentKomisija za pitanja mladih.pdf
6.2 Jesu li su članovi komisije za mlade i predstavnici VM?NE
Priloženi dokument
6.4 Koliko često se sastaje komisija za mlade?ostalo
Priloženi dokument
Datum kreiranja2021-09-22 07:36:06
Datum ažuriranja2021-09-22 07:54:57