Centar Sarajevo(NS) / 2020

OsobaMinja Ćukac
Telefon033/ 562 - 474
Emailminja.cukac@centar.ba
Webwww.centar.ba
OrganizacijaOpćina Centar Sarajevo
RukovodilacMandić Srđan
StrankaNaša stranka
Budžet61.976.000,00
Godina2020
1.1 Ima li institucija strategiju prema mladima?NE
Priloženi dokument
1.2 Ukoliko ne, postoje li aktivnosti na izradi?DA
Priloženi dokumentRadionica 1, Strategija prema mladima.pdf
1.3 Je li strategija donesena na osnovu istraživanja? DA
Priloženi dokument
1.4 Koliki je budžet za provedbu strategije prema mladima/omladinske politike?8.000,00
Priloženi dokument
1.5 Postoji li izvještaj o provođenju?DA
Priloženi dokumentMonitoring implementacije strategije.pdf
2.1 Postoje li izdvajanja za grantove omladinskim projektima iz budžeta institucije za navedenu godinu?DA
Priloženi dokument
2.2 Postoje li izdvajanja za stipendiranje učenika i studenata iz budžeta institucije za navedenu godinu?DA
Priloženi dokument
2.3 Postoje li izdvajanja za poticaj zapošljavanja mladih iz budžeta institucije za navedenu godinu?DA
Priloženi dokumentBudžet, Javni poziv za poticaj zapošljavanje.pdf
2.4 Koliki je budžetom predviđen grant za izdvajanja za mlade (sva izdvajanja za mlade)?1.243.000,00
Priloženi dokument
2.5 Postoji li javni poziv za dodjelu grantova/budžetskih izdvajanja za mlade?DA
Priloženi dokumentJavni poziv za projekte OCD.pdf
2.6 Postoje li kriteriji u skladu sa Zakonom o mladima?DA
Priloženi dokument
2.7 Postoji li transparentna objava korisnika/ca grantova/budžeta izdvojenog za mlade?DA
Priloženi dokument
2.8 Postoji li transparentna objava korisnika/ca stipendija?DA
Priloženi dokument
2.9 Postoji li transparentna objava korisnika/ca poticaja za zapošljavanje mladih? DA
Priloženi dokument
2.10 Postoji li praćenje realizacije utroška grantova/ budžeta izdvojenog za mlade?DA
Priloženi dokument
3.1 Je li sistematizacijom utvrđena pozicija službenika-ce za mlade?DA
Priloženi dokumentSistematizacija, službenik za mlade.pdf
3.2 Ima li službenik/ca za mlade certifikat o završenoj osnovnoj obuci za službenike za mlade?DA
Priloženi dokument
3.3 Vodi li službenik-ca/služba za mlade spisak omladinskih udruženja?DA
Priloženi dokumentSpisak oml. udruženja.pdf
3.4 Ima li službenik-ca/služba za mlade bazu svih aktera omladinskog sektora?NE
Priloženi dokument
4.1 Da li postoji vijeće mladih/omladinski savjet?DA
Priloženi dokumentVijeće mladih, dokaz.pdf
4.2 Postoje li posebna izdvajanja u budžetu institucije za VM/OS za navedenu godinu?NE
Priloženi dokument
4.3 Postoji li prostor za rad VM?DA
Priloženi dokumentProstor za rad VM.pdf
4.4 Je li VM uključen/o u izradu strategije prema mladima?NE
Priloženi dokument
4.5 Je li VM uključen/o u proces dodjele sredstava za mlade?NE
Priloženi dokument
5.1 Postoji li prostor za mlade /omladinski centar čiji se troškovi (su)finansiraju iz budžeta?DA
Priloženi dokument
5.2 Postoji li godišnji program rada prostora za mlade/omladinskog centra?DA
Priloženi dokumentPlan rada, prostor za mlade.pdf
5.3 Ko upravlja prostorom za mlade/omladinskim centrom?Institucija
Priloženi dokument
6.1 Postoji li komisija za mlade?DA
Priloženi dokument
6.2 Jesu li su članovi komisije za mlade i predstavnici VM?NE
Priloženi dokument
6.4 Koliko često se sastaje komisija za mlade?1 mjesečno
Priloženi dokument
Datum kreiranja2021-09-22 08:45:47
Datum ažuriranja2021-09-22 08:57:41