Ilidža(NiP) / 2021

OsobaAmra Bojičić
Telefon033 775 720
Emailamra.bojicic@opcinailidza.ba
Webwww.opcinailidza.bawww.opcinailidza.ba
OrganizacijaOpćina Ilidža
RukovodilacMuzur Nermin
StrankaNarod i Pravda
Budžet39.565.000,00
Godina2021
1.1 Ima li institucija strategiju prema mladima?DA
Priloženi dokumentStrategija prema mladima.pdf
1.2 Ukoliko ne, postoje li aktivnosti na izradi?NE
Priloženi dokument
1.3 Je li strategija donesena na osnovu istraživanja? DA
Priloženi dokumentAnaliza o rezultatima istraživanja Ilidža.pdf
1.4 Koliki je budžet za provedbu strategije prema mladima/omladinske politike?0,00
Priloženi dokument
1.5 Postoji li izvještaj o provođenju?NE
Priloženi dokument
2.1 Postoje li izdvajanja za grantove omladinskim projektima iz budžeta institucije za navedenu godinu?DA
Priloženi dokumentjavni poziv za finansiranje projekata za mlade.png
2.2 Postoje li izdvajanja za stipendiranje učenika i studenata iz budžeta institucije za navedenu godinu?DA
Priloženi dokument
2.3 Postoje li izdvajanja za poticaj zapošljavanja mladih iz budžeta institucije za navedenu godinu?DA
Priloženi dokumentJavni poziv za zapošljavanje mladih.pdf
2.4 Koliki je budžetom predviđen grant za izdvajanja za mlade (sva izdvajanja za mlade)?1.039.850,00
Priloženi dokumentIZVJESTAJ O IZVRSENJU BUDZETA OPCINE ILIDZA ZA PERIOD 01.01.- 31.12.2021.GODINE.pdf
2.5 Postoji li javni poziv za dodjelu grantova/budžetskih izdvajanja za mlade?DA
Priloženi dokumentjavni poziv za finansiranje projekata za mlade.png
2.6 Postoje li kriteriji u skladu sa Zakonom o mladima?DA
Priloženi dokument
2.7 Postoji li transparentna objava korisnika/ca grantova/budžeta izdvojenog za mlade?DA
Priloženi dokumentodluka-projekti za mlade 1.jpg
2.8 Postoji li transparentna objava korisnika/ca stipendija?DA
Priloženi dokument
2.9 Postoji li transparentna objava korisnika/ca poticaja za zapošljavanje mladih? DA
Priloženi dokumentJavni poziv za zapošljavanje mladih.pdf
2.10 Postoji li praćenje realizacije utroška grantova/ budžeta izdvojenog za mlade?DA
Priloženi dokument
3.1 Je li sistematizacijom utvrđena pozicija službenika-ce za mlade?DA
Priloženi dokument
3.2 Ima li službenik/ca za mlade certifikat o završenoj osnovnoj obuci za službenike za mlade?DA
Priloženi dokumentCERTIFIKAT.jpg
3.3 Vodi li službenik-ca/služba za mlade spisak omladinskih udruženja?DA
Priloženi dokument
3.4 Ima li službenik-ca/služba za mlade bazu svih aktera omladinskog sektora?DA
Priloženi dokument
4.1 Da li postoji vijeće mladih/omladinski savjet?DA
Priloženi dokumentrješenje 1.jpg
4.2 Postoje li posebna izdvajanja u budžetu institucije za VM/OS za navedenu godinu?NE
Priloženi dokument
4.3 Postoji li prostor za rad VM?DA
Priloženi dokument
4.4 Je li VM uključen/o u izradu strategije prema mladima?NE
Priloženi dokument
4.5 Je li VM uključen/o u proces dodjele sredstava za mlade?NE
Priloženi dokument
5.1 Postoji li prostor za mlade /omladinski centar čiji se troškovi (su)finansiraju iz budžeta?DA
Priloženi dokumentINFRASTRUKTURA ZA MLADE.pdf
5.2 Postoji li godišnji program rada prostora za mlade/omladinskog centra?DA
Priloženi dokument
5.3 Ko upravlja prostorom za mlade/omladinskim centrom?Udruženje
Priloženi dokument
6.1 Postoji li komisija za mlade?DA
Priloženi dokument4. rjesenje o imenovanju komisije.pdf
6.2 Jesu li su članovi komisije za mlade i predstavnici VM?NE
Priloženi dokument
6.4 Koliko često se sastaje komisija za mlade?ostalo
Priloženi dokument
Datum kreiranja2022-07-27 08:21:29
Datum ažuriranja2022-07-27 08:31:28